Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności (PBRTox)

Dr hab. Wojciech Fendler, prof. UM, zdobywca grantu w programie FIRST TEAM (konkurs 2/2016) realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  pracuje nad stworzeniem prostego testu do przewidywania powikłań po radioterapii u pacjentów leczonych onkologicznie. Test będzie oparty na biomarkerach mikroRNA pokazujących, jak komórki pacjenta reagują na określoną dawkę promieniowania. Dzięki niemu możliwy będzie indywidualny dobór dawki promieniowania, tak aby zminimalizować działania niepożądane.

Radioterapia jest jedną z trzech podstawowych metod leczenia onkologicznego, obok leczenia operacyjnego i chemioterapii. Niestety zdarza się, że wywołuje ona ciężkie powikłania mogące prowadzić nawet do śmierci chorego. Wynika to z faktu, że promieniowanie niszczy nie tylko komórki nowotworowe, ale także zlokalizowane w pobliżu guza zdrowe tkanki. Jest to tzw. radiotoksyczność, a oszacowanie jej u konkretnego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia lub chociaż po podaniu pierwszej dawki nie jest obecnie możliwe. Celem projektu jest odnalezienie takich biomarkerów obecnych we krwi pacjenta, które pozwalałyby na szybką i skuteczną ocenę radiowrażliwości. Umożliwiłoby to identyfikację pacjentów o wysokim ryzyku poważnych powikłań napromieniowania, u których konieczna jest modyfikacja leczenia, tak aby było ono bezpieczne. U takich chorych można zmniejszyć dawki promieniowania, zastosować leki radioprotekcyjne lub wcześnie wdrożyć leczenie objawowe odczynów popromiennych.

Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności (PBRTox)
Przewiń do góry